ចូលរួមក្នុងកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងប្រទេសអច្ឆរិយមួយនេះ។

យើងមានវត្តមានដើម្បីផ្តល់ទំនាក់ទំនង ធនធាន និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ ជូនដល់អ្នកដឹកនាំចលនាដាំក្រុមជំនុំជនជាតិកម្ពុជា។

សិក្សាបន្ថែម

ឱកាសដ៏អស្ចារ្យនេះកំពុងរង់ចាំអ្នក…

យើងមានវត្តមានដើម្បីផ្តល់ទំនាក់ទំនង ធនធាន និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ ជូនដល់អ្នកដឹកនាំចលនាដាំក្រុមជំនុំជនជាតិកម្ពុជា។

ការបោះជំរំហ្វឹកហ្វឺន

ជាឱកាសដែលលោកអ្នកអាចទទួលបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង ការបំពាក់បំប៉ន និងការជំរុញទឹកចិត្ត ព្រមទាំងជាទីចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរដ៏រំភើប និងប្រកបដោយព្រះពរ។

សន្និបាត

ជួយជំរុញដល់បណ្ដាក្រុមជំនុំទូទាំងប្រទេសដែលមានសុខភាពល្អ និងមានជំនឿស្របតាមព្រះគម្ពីរ ព្រមទាំងបំពាក់បំប៉នគ្រិស្ដបរិស័ទឲ្យផ្ដល់ព្រះពរដល់ប្រទេសកម្ពុជា។

ធនធាន

មាននូវការជ្រោមជ្រែង និងឧបករណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការជួយដាំក្រុមជំនុំប្រកបដោយចិត្តឆេះឆួល និងសាវ័កដែលប្រកបដោយចិត្តឆេះឆួល។

យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង

ក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កំពុងស្វែងរកគំរូនៃការដាំក្រុមជំនុំមួយដែលស្របតាមព្រះគម្ពីរ ស្របនឹងវប្បធម៌ និងមានភាពច្នៃប្រឌិត។

សិក្សាបន្ថែម »

ការជំរុញទឹកចិត្ត

តាមរយៈការជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំអាចជួបជុំ និងពិភាក្សាពីរបៀបផ្ដល់ពរដល់សហគមន៍របស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា យើងខ្ញុំចង់ឃើញជីវិតរបស់មនុស្សទូទាំងប្រទេសត្រូវបានផ្លាស់ប្រែ។

បំពាក់បំប៉ន

តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល ការអធិស្ឋាន និងការបម្រើជាដៃគូ យើងខ្ញុំខិតខំធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងនូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីកសាងក្រុមជំនុំដែលប្រកបដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងរីកចម្រើនឡើង។

បង្រួបបង្រួម

យើងខ្ញុំប្រមូលផ្ដល់នូវគ្រិស្ដបរិស័ទដែលមានទេពកោសល្យ និងការប្ដេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយជួយពួកគេឲ្យមានចិត្តរំភើបអំពីការផ្ដល់ព្រះពរដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួន។

យើងខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឮពីលោកអ្នក!

យើងខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឮពីលោកអ្នក អំពីរបៀបដែលក្រុមជំនុំនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបម្រើដល់ប្រជាជនកម្ពុជា និងរបៀបដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមក្នុងការបម្រើនោះ។

វិធីសាស្រ្តរបស់យើងគឺ ចង់ឃើញក្រុមជំនុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកចំរើនឡើង

មើលគម្រោងរបស់យើង