ការបរិច្ចាគ

អំណោយរបស់លោកអ្នកនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែដ៏យូរអង្វែង

ចូលរួមក្នុងកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងប្រទេសអច្ឆរិយមួយនេះ។

CCPC ផ្ដល់អោយជាទូទៅ

$
  • សម្រាប់​ថវិកា ២៥ដុល្លារ យើង​អាច​ជូន​​កញ្ចប់​ឈោងចាប់​សម្រាប់កុមារមួយកញ្ចប់ និងធនធាន​បង្កើតសាវ័ក​សម្រាប់មនុស្សធំដល់អ្នកដាំក្រុមជំនុំម្នាក់​។
  • ដោយបរិច្ចាគ ១០០ដុល្លារ លោកអ្នកនឹងជួយយើងក្នុងការផ្ដល់ឱកាស​ដល់​អ្នកដាំក្រុមជំនុំ​ថ្មីម្នាក់ អាច​ចូលរួម​ការបោះជំរំហ្វឹកហ្វឺន​មួយសប្ដាហ៍ អំពីការដាំក្រុមជំនុំ។
  • ដោយបរិច្ចាគ ១០០ដុល្លារ លោកអ្នកនឹងជួយយើងក្នុងការឱ្យផ្តល់ធនធានបោះពុម្ពដើម្បីជួយដល់ការគោរពបូជាសាសនាមួយតាមរយៈបទចំរៀងជាភាសារបស់ពួកគេផ្ទាល់។
  • អំណោយជាទឹកប្រាក់ ២៥០ ដុល្លារ​នឹងអាច​ឲ្យក្រុម​បណ្ដាញតាមតំបន់​ចេញថ្លៃ​ជួលទីតាំងប្រជុំ ធ្វើដំណើរ និង​អាហារសម្រាប់សន្និបាតប្រចាំ​​បណ្ដាញ ដែលនឹង​បញ្ឆេះ​ការដាំក្រុមជំនុំនៅតាមតំបន់របស់ពួកគេ។
  • ដោយការ​បរិច្ចាគ ៥០០ដុល្លារ អ្នកនឹង​ផ្ដល់អ្នកដាំក្រុមជំនុំ​នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល នូវ​ធនធាន​ដើម្បី​ផ្ដល់​ការឈោងចាប់ពេញមួយឆ្នាំដល់កុមារ យុវជន ឬមនុស្សធំនៅក្នុងភូមិដែល​មិនទាន់មានក្រុមជំនុំ។
  • បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ព័ត៌មានលំអិតការចេញវិក្កយបត្រ

ការបរិច្ចាគសរុប: $25.00