ធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ

យើងខ្ញុំចង់​ស្ដាប់ឮពីលោកអ្នក

ការត្រាស់ហៅរបស់​យើងខ្ញុំ គឺជួយឲ្យក្រុមជំនុំ​កម្ពុជា​រីកចម្រើនឡើង។ លោក​អ្នកក៏មានការត្រាស់ហៅនេះដែរមែនទេ?

E: wayne@ccpcenter.org
P: +855 (0) 78387905

ប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោក​អ្នកឲ្យដៃគូជាមួយនឹងក្រុមជំនុំកម្ពុជា ដើម្បីឃើញ​សាវ័ករីកចម្រើនឡើង ហើយក្រុមជំនុំលូតលាស់ ឬ​លោក​អ្នកគ្រាន់តែចង់​ពិភាក្សា​ថាតើ​យើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដោយរបៀបណា យើងខ្ញុំចង់ឮពីលោក​អ្នក។ សូមប្រើទម្រង់នេះ ដើម្បីទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ហើយយើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញ​ឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន​។